va.

to cause to shine or gitter, to give brightness to.

ն.

Փաղփուն ցուցանել. փայլեցուցանել. ցոլացուցանել. արտափայլել.

Այլք (յաղաւնեաց) այլ ինչ իբր զանազան երանգօք անկեալ, երփներփն գունով փաղփեցուցանեն թոյրս. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես փաղփեցուցանեմ
դու փաղփեցուցանես
նա փաղփեցուցանէ
մեք փաղփեցուցանեմք
դուք փաղփեցուցանէք
նոքա փաղփեցուցանեն
Imparfait
ես փաղփեցուցանեի
դու փաղփեցուցանեիր
նա փաղփեցուցանէր
մեք փաղփեցուցանեաք
դուք փաղփեցուցանեիք
նոքա փաղփեցուցանեին
Aoriste
ես փաղփեցուցի
դու փաղփեցուցեր
նա փաղփեցոյց
մեք փաղփեցուցաք
դուք փաղփեցուցէք
նոքա փաղփեցուցին
Subjonctif
Présent
ես փաղփեցուցանիցեմ
դու փաղփեցուցանիցես
նա փաղփեցուցանիցէ
մեք փաղփեցուցանիցեմք
դուք փաղփեցուցանիցէք
նոքա փաղփեցուցանիցեն
Aoriste
ես փաղփեցուցից
դու փաղփեցուսցես
նա փաղփեցուսցէ
մեք փաղփեցուսցուք
դուք փաղփեցուսցջիք
նոքա փաղփեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ փաղփեցուցաներ
դուք մի՛ փաղփեցուցանէք
Impératif
դու փաղփեցո՛
դուք փաղփեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու փաղփեցուցանիջիր
դուք փաղփեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու փաղփեցուսջի՛ր
դուք փաղփեցուսջի՛ք

Étymologie