va.

to debauch, to lead into wrong courses, to corrupt, to vitiate, to pervert.

ն.

Տալ ցոփանալ. ցոփ կացուցանել. ցոփագնաց առնել. թուլացուցանել.

Դեւքն յորժամ խորհրդօքն տեղւոջէ ի տեղի փոփախեսցեն զքեզ, յայնժամ դարձեալ զղջանալ տան. զի յամենայն կողմանց ցոփացուսցեն զմեզ. (Եւագր. ՟Ժ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ցոփացուցանեմ
դու ցոփացուցանես
նա ցոփացուցանէ
մեք ցոփացուցանեմք
դուք ցոփացուցանէք
նոքա ցոփացուցանեն
Imparfait
ես ցոփացուցանեի
դու ցոփացուցանեիր
նա ցոփացուցանէր
մեք ցոփացուցանեաք
դուք ցոփացուցանեիք
նոքա ցոփացուցանեին
Aoriste
ես ցոփացուցի
դու ցոփացուցեր
նա ցոփացոյց
մեք ցոփացուցաք
դուք ցոփացուցէք
նոքա ցոփացուցին
Subjonctif
Présent
ես ցոփացուցանիցեմ
դու ցոփացուցանիցես
նա ցոփացուցանիցէ
մեք ցոփացուցանիցեմք
դուք ցոփացուցանիցէք
նոքա ցոփացուցանիցեն
Aoriste
ես ցոփացուցից
դու ցոփացուսցես
նա ցոփացուսցէ
մեք ցոփացուսցուք
դուք ցոփացուսցջիք
նոքա ցոփացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ցոփացուցաներ
դուք մի՛ ցոփացուցանէք
Impératif
դու ցոփացո՛
դուք ցոփացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ցոփացուցանիջիր
դուք ցոփացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ցոփացուսջի՛ր
դուք ցոփացուսջի՛ք