adj.

miry, covered with mire.

adj.

(որպէս ռմկ. ցեխոտ, չամռոտ, աղտոտ)

Ցխոտ ձեռօք ի կերակւորս խղճես մերձենալ։ Զի՞նչ օգուտ է լուանալն, յորժամ դարձեալ ցխոտ լինիս. (Մանդ. ՟Ի՟Բ։)

Տես զիա՛րդ լինիցիս ամենեւին ցխոտ. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 24։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ցխոտեմ, եցի

Ցխոտիմ, եցայ

Voir tout