s.

separation of one tribe from another.

s.

Կարգ եւ կարգաւորութիւն ցեղից. որոշումն ցեղի ի ցեղէ.

Աշխարհաբաժին ցեղակարգութեամբ. (Արծր. ՟Ա. 1։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ցեղակարգութիւն ցեղակարգութիւնք
accusatif ցեղակարգութիւն ցեղակարգութիւնս
génitif ցեղակարգութեան ցեղակարգութեանց
locatif ցեղակարգութեան ցեղակարգութիւնս
datif ցեղակարգութեան ցեղակարգութեանց
ablatif ցեղակարգութենէ ցեղակարգութեանց
instrumental ցեղակարգութեամբ ցեղակարգութեամբք