adv.

compassionately, sympathisingly.

adj. adv.

Ցաւակից լինելով. ցաւակցութեամբ. կարեկցաբար. եւ Ցաւակցական.

Ոչ տեսեր ցաւակցաբար։ Յօժարութեամբ եւ ցաւակցաբար ունել զվերակացութիւն հօտին։ Ցաւակցաբար հոգալով զեղբօրն փրկութիւն. (Սարգ.։)

Վճարեաց այնքան խնամօք եւ ցաւակցաբար։ Բրսղ. (մրկ.։)

Ցաւակցաբար դասքն իւղաբերից՝ մեր կենսատուին եղեն ողբակից։ Ցաւակցաբար զմեզ արտասուել. (Գանձ.։)

Զմեղս ընկերին ցաւակցաբար ապաշաւեսցէ. (Ոսկիփոր.։)

Գայր առ նա ի ցաւակցաբար վշտակցութիւն։ Օգնութիւն՝ ցաւակցաբար գթոյ է բացայայտիչ. (Յհ. կթ.։ Խոսր.։)