s.

cf. Յայտ;
squirt, gushing, spirting;
breaking;
flashing, reflection;
— սերման, ejaculation.

s.

Ցայտելն. ի դուրս արձակումն. ցայտուկք.

Ցայտմունք փայլատակմանցն։ Զգեհենին հրոյ ցայտմունս։ Ցայտմունք արեանն պատուականին. (Փարպ.։ Յհ. իմ. պաւլ.։ Արծր. ՟Դ. 12։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ցայտումն ցայտմունք
accusatif ցայտումն ցայտմունս
génitif ցայտման ցայտմանց
locatif ցայտման ցայտմունս
datif ցայտման ցայտմանց
ablatif ցայտմանէ ցայտմանց
instrumental ցայտմամբ ցայտմամբք