cf. Ցայտումն;
—ք տղմոյ, splash of mud.

s.

Ցայտումն. ծաւալք. ցաթկտուք.

Մրուր դառնութեան եկեալ հեղաւ յընդարձակ դաշտն բասենոյ եւ կարնոյ. եւ ցայտւոկս հեղեղատին կալաւ զչորս անկիւնս երկրին. (Լաստ. ՟Ժ՟Ա։)