adv.

so, so much, to such a degree.

adv.

Այնչափ. ցայն. ցայնվայր.

Ի վերոյ քան զմոլաթզենին ելից սպանանելով զանդամս զերկրաւորս՝ զմարմին խոնարհութեանս, ցայնքան՝ մինչեւ զՅիսուս ընկալայց. (Առ որս. ՟Բ։)

Ցայնքան բարձրագոյնս պանծային ի վերայ յաղթահարելոցն, մինչ զի եւ այլն ... Ցայնքան՝ մինչեւ ի սպառել չուոյն. (Պիտ.։)

Որք ցայնքանն անցեալ ունէին եւ շահէին. (Պիտ.։)

Ժամանակ ընդունելի ցա՛յնքան է, մինչ յաշխարհի եմք. (Գէ. ես.։)