va.

to reduce to want, to impoverish, to make unhappy.

ն.

Տալ ցականիլ. տնանկացուցանել. թշուառացուցանել.

Այր զընկեր կա՛մ դարանեալ սպանանէ, կամ գաղտամեստ ցականեցուցանէ. (Իմ. ՟Ժ՟Դ. 24.) (ա՛յլ ձ. գաղտապէս յակնեցուցանէ, կամ յանդ կամ յարկանէ ցուցանէ. յն. ցաւագնեցուցանէ, կամ տառապեցուցանէ)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ցականեցուցանեմ
դու ցականեցուցանես
նա ցականեցուցանէ
մեք ցականեցուցանեմք
դուք ցականեցուցանէք
նոքա ցականեցուցանեն
Imparfait
ես ցականեցուցանեի
դու ցականեցուցանեիր
նա ցականեցուցանէր
մեք ցականեցուցանեաք
դուք ցականեցուցանեիք
նոքա ցականեցուցանեին
Aoriste
ես ցականեցուցի
դու ցականեցուցեր
նա ցականեցոյց
մեք ցականեցուցաք
դուք ցականեցուցէք
նոքա ցականեցուցին
Subjonctif
Présent
ես ցականեցուցանիցեմ
դու ցականեցուցանիցես
նա ցականեցուցանիցէ
մեք ցականեցուցանիցեմք
դուք ցականեցուցանիցէք
նոքա ցականեցուցանիցեն
Aoriste
ես ցականեցուցից
դու ցականեցուսցես
նա ցականեցուսցէ
մեք ցականեցուսցուք
դուք ցականեցուսցջիք
նոքա ցականեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ցականեցուցաներ
դուք մի՛ ցականեցուցանէք
Impératif
դու ցականեցո՛
դուք ցականեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ցականեցուցանիջիր
դուք ցականեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ցականեցուսջի՛ր
դուք ցականեցուսջի՛ք