va.

to inflate, to swell.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես տորոմեցուցանեմ
դու տորոմեցուցանես
նա տորոմեցուցանէ
մեք տորոմեցուցանեմք
դուք տորոմեցուցանէք
նոքա տորոմեցուցանեն
Imparfait
ես տորոմեցուցանեի
դու տորոմեցուցանեիր
նա տորոմեցուցանէր
մեք տորոմեցուցանեաք
դուք տորոմեցուցանեիք
նոքա տորոմեցուցանեին
Aoriste
ես տորոմեցուցի
դու տորոմեցուցեր
նա տորոմեցոյց
մեք տորոմեցուցաք
դուք տորոմեցուցէք
նոքա տորոմեցուցին
Subjonctif
Présent
ես տորոմեցուցանիցեմ
դու տորոմեցուցանիցես
նա տորոմեցուցանիցէ
մեք տորոմեցուցանիցեմք
դուք տորոմեցուցանիցէք
նոքա տորոմեցուցանիցեն
Aoriste
ես տորոմեցուցից
դու տորոմեցուսցես
նա տորոմեցուսցէ
մեք տորոմեցուսցուք
դուք տորոմեցուսցջիք
նոքա տորոմեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ տորոմեցուցաներ
դուք մի՛ տորոմեցուցանէք
Impératif
դու տորոմեցո՛
դուք տորոմեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու տորոմեցուցանիջիր
դուք տորոմեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու տորոմեցուսջի՛ր
դուք տորոմեցուսջի՛ք