s.

paleness, wanness;
cf. Մոյն.

s.

Տմոյնն գոլ. ապականութիւն. եղծումն. խոժոռութիւն. խոշորութիւն.

Զմոյնսն ի տմունութիւն փոխեն, եւ զգոյնսն ի տգունութիւն. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif տմունութիւն տմունութիւնք
accusatif տմունութիւն տմունութիւնս
génitif տմունութեան տմունութեանց
locatif տմունութեան տմունութիւնս
datif տմունութեան տմունութեանց
ablatif տմունութենէ տմունութեանց
instrumental տմունութեամբ տմունութեամբք