vn.

to lose splendour, to become insignificant.

չ.

Տխուր լինել. փոխիլ ի տխրութիւն.

Տօնք տարեկանաց տխրացան. (Յհ. կթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես տխրանամ
դու տխրանաս
նա տխրանայ
մեք տխրանամք
դուք տխրանայք
նոքա տխրանան
Imparfait
ես տխրանայի
դու տխրանայիր
նա տխրանայր
մեք տխրանայաք
դուք տխրանայիք
նոքա տխրանային
Aoriste
ես տխրացայ
դու տխրացար
նա տխրացաւ
մեք տխրացաք
դուք տխրացայք
նոքա տխրացան
Subjonctif
Présent
ես տխրանայցեմ
դու տխրանայցես
նա տխրանայցէ
մեք տխրանայցեմք
դուք տխրանայցէք
նոքա տխրանայցեն
Aoriste
ես տխրացայց
դու տխրասցիս
նա տխրասցի
մեք տխրասցուք
դուք տխրասջիք
նոքա տխրասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ տխրանար
դուք մի՛ տխրանայք
Impératif
դու տխրացի՛ր
դուք տխրացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու տխրասջի՛ր
դուք տխրասջի՛ք