adj.

deceiving all the world.

adj.

Դաւօղ զտիեզերս. դաւաճանօղ աշխարհի, աշխարհակորոյս

Մահաբեր դառնաթոյն օձին, եւ որ ի նմա ազդեաց տիեզերադաւ չարութիւն. (Նար. ղ։)