adj.

very perspicacious, of subtle intelligence.

adj.

ὁπτικώτερος perspicacior. Սրատես. նրբիմաց.

Առ ի յայլոց թերեւս տեսողագունից իմացութեանց եղեն տեսեալ։ Կամ տեսողագոյն քան զնա, կամ աստուածագոյն վարկանիլ. (Դիոն. եկեղ. եւ Դիոն. ածայ.։)