adj.

visible, apparent.

adj.

Տեսանելի. երեւելի. զգալի. ունօղ զտեսիլ զօշոտիչ ական.

Զփառս եւ զմեծութիւն տեսաւորիս արհամարհեաց. (Սկեւռ. լմբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif տեսաւոր տեսաւորք
accusatif տեսաւոր տեսաւորս
génitif տեսաւորի տեսաւորաց
locatif տեսաւորի տեսաւորս
datif տեսաւորի տեսաւորաց
ablatif տեսաւորէ տեսաւորաց
instrumental տեսաւորաւ տեսաւորաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Տեսաւորիմ, եցայ

Տեսաւորութիւն, ութեան

Voir tout