adj.

ordered by Jesus;
signed with the sign of the cross.

adj.

Տնագրեալ. խաչիւ դրոշմեալ.

Զգայական դիմօք սքողելովք, եւ տեառնագիր երեսաց մեր դեղովք. (Նար. խչ.։)

Եւ Ի տեառնէ գրեալ, պատուիրեալ.

Տեառնագիր հրաման, ես բարձրանամ գէտ. (Նար. տաղ.։)