s.

getting warm.

s.

Ջերմանալն. ջեռումն. տաքնալ. Տաքմամբ աւազին ժռիցն. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif տաքումն տաքմունք
accusatif տաքումն տաքմունս
génitif տաքման տաքմանց
locatif տաքման տաքմունս
datif տաքման տաքմանց
ablatif տաքմանէ տաքմանց
instrumental տաքմամբ տաքմամբք