s.

warmth, heat, caloric.

s.

Ջերմութիւն. ջեր.

Ջերմն յերկար, եւ տաքութիւն անչափ. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 21։)

Ջերմն՝ օտար տաքութիւն է, խառնեալ ընդ բնաւորական տաքութիւնն. (Մխ. բժիշկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif տաքութիւն տաքութիւնք
accusatif տաքութիւն տաքութիւնս
génitif տաքութեան տաքութեանց
locatif տաքութեան տաքութիւնս
datif տաքութեան տաքութեանց
ablatif տաքութենէ տաքութեանց
instrumental տաքութեամբ տաքութեամբք