Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif տափունչ տափունչք
accusatif տափունչ տափունչս
génitif տափնչի տափնչաց
locatif տափնչի տափունչս
datif տափնչի տափնչաց
ablatif տափնչէ տափնչաց
instrumental տափնչաւ տափնչաւք