s.

flat-nosedness.

s.

ՏԱՓՆՉՈՒԹԻՒՆ կամ ՏԱՓԸՆՉՈՒԹԻՒՆ. Տափունչ կամ տափաքիթ գոլն. քթի տփկածութիւն.

Զտեսակն ոչ կարեն փոխել, որ են տափնչութիւն, սպիտակութիւն. (Անյաղթ պորփ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif տափնչութիւն տափնչութիւնք
accusatif տափնչութիւն տափնչութիւնս
génitif տափնչութեան տափնչութեանց
locatif տափնչութեան տափնչութիւնս
datif տափնչութեան տափնչութեանց
ablatif տափնչութենէ տափնչութեանց
instrumental տափնչութեամբ տափնչութեամբք