s.

cf. Տափակութիւն;
flattening.

s.

ἑπίπεδον planum, aequum. Հարթութիւն.

Նուազագոյն ըստ վայրին տափարակութեան գնասցեն. (Պղատ. օրին. ՟Ժ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif տափարակութիւն տափարակութիւնք
accusatif տափարակութիւն տափարակութիւնս
génitif տափարակութեան տափարակութեանց
locatif տափարակութեան տափարակութիւնս
datif տափարակութեան տափարակութեանց
ablatif տափարակութենէ տափարակութեանց
instrumental տափարակութեամբ տափարակութեամբք