s. agr.

harrow.

s.

Գործի տափելոյ կամ տափանելոյ հանդերձ լծով եզանց. որ եւ ՑԱՔ.

Կոշտք տափանօք փխրին, եւ մարմինն ճգամբ. (Եզնիկ. առ Լեհ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Տափանամ, ացայ

Տափանեմ

Voir tout