adj.

written;

s.

copyist.

adj.

Տառիւք տպեալ՝ դրոշմեալ. եւ Դրոշմօղ. գրիչ.

Որոց կեանց վարուք զարդարեալ նկարագիծ է տառատիպ օրինացն աստուծոյ. (Յիշատ. փիլ.։)

Զտառատիպ սորա զտարտամ մկրտիչ, յիշեա՛ աղաչեմ. (Յիշատ. յամին ՟Պ՟Կ՟Բ։)