s.

Տառապիլն. տառապանք.

Մինչեւ յե՞րբ տառապումն վասն շնչական նիւթին. (Ոսկ. ղկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif տառապումն տառապմունք
accusatif տառապումն տառապմունս
génitif տառապման տառապմանց
locatif տառապման տառապմունս
datif տառապման տառապմանց
ablatif տառապմանէ տառապմանց
instrumental տառապմամբ տառապմամբք