vn.

to be wet, moistened, to become humid, moist.

չ.

ὐγραίνομαι madesco, madefio. Տամուկ լինել. խոնաւանալ. թրջիլ. խոխոմիլ. թաց ըլլալ, թրջուիլ.

Ի ցօղոյ լերանց տամկանան. (Յոբ. ՟Ի՟Դ. 8։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես տամկանամ
դու տամկանաս
նա տամկանայ
մեք տամկանամք
դուք տամկանայք
նոքա տամկանան
Imparfait
ես տամկանայի
դու տամկանայիր
նա տամկանայր
մեք տամկանայաք
դուք տամկանայիք
նոքա տամկանային
Aoriste
ես տամկացայ
դու տամկացար
նա տամկացաւ
մեք տամկացաք
դուք տամկացայք
նոքա տամկացան
Subjonctif
Présent
ես տամկանայցեմ
դու տամկանայցես
նա տամկանայցէ
մեք տամկանայցեմք
դուք տամկանայցէք
նոքա տամկանայցեն
Aoriste
ես տամկացայց
դու տամկասցիս
նա տամկասցի
մեք տամկասցուք
դուք տամկասջիք
նոքա տամկասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ տամկանար
դուք մի՛ տամկանայք
Impératif
դու տամկացի՛ր
դուք տամկացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու տամկասջի՛ր
դուք տամկասջի՛ք