va.

to put to trouble, to embarrass, to perplex, to puzzle, to torment, to grieve;
to constrain, to force, to tease, to importune;
to urge, to hasten, to solicit, to quicken;
ահիւ —, to strike with terror, to appall, to terrify.

Other definitions containing this entry

Տագնապեմ, եցի

cf. Տագնապեցուցանեմ.


Voir tout

cf. ՏԱԳՆԱՊԵՄ. որպէս Տալ այլում տագնապիլ.

Ուխք անօրէնութեան տագնապեցուցին զիս։ Երազն եւ մեկնութիւն նորա մի՛ տագնապեցուսցեն զքեզ. (՟Բ. Թագ. ՟Ի՟Բ. 50։ Դան. ՟Դ. 16։)

Զի մի՛ տագնապեցուցեալ՝ չտայցէ նմա ուշաբերել ապաշխարութեան։ Խարշեալ զաղիսն՝ տագնապեցուսցէ օգնել նմա. (Եզնիկ.։ Խոսր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես տագնապեցուցանեմ
դու տագնապեցուցանես
նա տագնապեցուցանէ
մեք տագնապեցուցանեմք
դուք տագնապեցուցանէք
նոքա տագնապեցուցանեն
Imparfait
ես տագնապեցուցանեի
դու տագնապեցուցանեիր
նա տագնապեցուցանէր
մեք տագնապեցուցանեաք
դուք տագնապեցուցանեիք
նոքա տագնապեցուցանեին
Aoriste
ես տագնապեցուցի
դու տագնապեցուցեր
նա տագնապեցոյց
մեք տագնապեցուցաք
դուք տագնապեցուցէք
նոքա տագնապեցուցին
Subjonctif
Présent
ես տագնապեցուցանիցեմ
դու տագնապեցուցանիցես
նա տագնապեցուցանիցէ
մեք տագնապեցուցանիցեմք
դուք տագնապեցուցանիցէք
նոքա տագնապեցուցանիցեն
Aoriste
ես տագնապեցուցից
դու տագնապեցուսցես
նա տագնապեցուսցէ
մեք տագնապեցուսցուք
դուք տագնապեցուսցջիք
նոքա տագնապեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ տագնապեցուցաներ
դուք մի՛ տագնապեցուցանէք
Impératif
դու տագնապեցո՛
դուք տագնապեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու տագնապեցուցանիջիր
դուք տագնապեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու տագնապեցուսջի՛ր
դուք տագնապեցուսջի՛ք