adj.

urgent, pressing, earnest;

adv.

— ստիպաւ, hurriedly, most hastily.

adj.

Ուր իցէ փոյթ եւ տագնապ. խուճապողական.

Տագնապափոյթ ստիպով դեսպանս արձակեալ. (Ագաթ.։)