s.

hurtfulness, damage, prejudice, danger;
— օդոյ, inclemency of the weather.

s.

βλαβή noxa, pernicies եւ այլն. Վնասակարն գոլ. եւ վնաս (ըստ ամենայն առման).

Վնասակարութիւն գազանաց։ Վնասակարութիւնք դիւաց. (Եզնիկ.։ Յճխ. ՟Ի՟Ա։)

Յամենայն վնասակարութենէ փախչել։ Թէպէտեւ յայսմ խաղբից զերծանիցիս, սակայն այլ վնասակարութիւն ի դիմի հարկանիցի. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 27. եւ 21։)

Վնասակարութիւն սպանմանն ի քահանայն կրթի. (Կանոն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վնասակարութիւն վնասակարութիւնք
accusatif վնասակարութիւն վնասակարութիւնս
génitif վնասակարութեան վնասակարութեանց
locatif վնասակարութեան վնասակարութիւնս
datif վնասակարութեան վնասակարութեանց
ablatif վնասակարութենէ վնասակարութեանց
instrumental վնասակարութեամբ վնասակարութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Չվնասակարութիւն, ութեան

Voir tout