cf. Վզան.

cf. ՎԶԱՆ.

Զի յանկարծակի ըմբահկելով դժոխախառ յոխորտանօք, եւ այն հանգոյն մոլեկանացն ի վզանուտն անցեալ ստամբակութիւն. (Պիտ.։)

Խայտալով ըստ օրինի ամեհեաց եւ խոտերախաց վզանուտ այնոցիկ կենդանեաց. (Սարկ. աղ.։)