s.

abacus, capital.

s.

Վերին խարիսխ ի գլուխ սեան. խոյակ. ախաւեզագէս.

Զսիւնսն պղնռիս տան տեառն, եւ զխարիսխսն, եւ զոտսն, եւ զվերնախարիսխսն. (Երեմ. ՟Ծ՟Բ. 18. (որ պակասի ի յն)։)