cf. ԳԵՐԱՐՓԻ.

Փայլակնատարած շաւիղ, եւ լոյս վերարփենի. (Շ. տաղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վերարփենի վերարփենիք
accusatif վերարփենի վերարփենիս
génitif վերարփենի վերարփենեաց
locatif վերարփենւոյ վերարփենիս
datif վերարփենւոյ վերարփենեաց
ablatif վերարփենւոյ վերարփենեաց
instrumental վերարփենեաւ վերարփենեաւք