va.

to palliate, to veil, to cover, to cloak, to shroud.

ն.

ἑπιβάλλω . Ի վերայ արկանել. պատել զայլով կամ զանձամբ. վերածածկել. զգեցուցանել. պատրուակել. վերաձգել.

Ի հաւատոց մերկացեալքն զայս երկուս աւանդութիւնս մտօք վերարկեսցեն, թէ աստուածեղէն է ջեռնուլն սիրով։ Զի զօտարացեալսն ի հաւատոցն վերարկեսցէ բանիւն ճշմարտութեան։ Մորթով եւ մսով վերարկեաց ... Եթէ զմերկս զգեցուցի, վերարկեսցէ. (զիս։ Մամբր.։ Սարգ. յկ. է։ Մաշկ.։)

Հանճարեղքն վերարկեսցեն զամօթս իւրեաց. (Նար. ՟Ի՟Ը։)

Զլոյս վերարկեալ որպէս զօթոց։ Վասն մեր ի խանձարուրս շարունակեցաւ վերարկօղն փայլակնատարած լուսոյն. (Ժող. շիրակ.։ Զքր. կթ.։)