ն.

Նորոգել զարծարծումն, զկենդանութիւն. ի լաւ անդր փոխել.

Բժշկաց յառաջինն վերարծարծել քաջողջութիւն, այսպէս քոյդ պայծառութիւն զիմս նսեմացեալ եւ ծմակացեալ վերարծարծեաց։ Ձերդ զօրութեամբ հայցուածք խնդրոյ յայնմ աւուր իսկ վերարծարծեաց զնա. (Մագ. ՟Կ՟Ե. ՟Կ՟Զ։)