vn.

to fly upwards, to soar.

չ.

Սլանալ ի վեր. վերաթեւել.

Սորին թեւօք վերասլանան։ Վերասլացան յեթերն երկնի. (Շ. յս. որդի. եւ Շ. եդես.։)

Վերասլացեալ փառօք գայ յերկինս։ Մարմին հողեղէն վերասլացեալ յերկինս. (Շար.։ Շ. տաղ վերափոխ.։)

Անթարթափ՝ նոյն վերասլացեալ ի յաջ եւ յահեակ. (Նար. յիշ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես վերասլանամ
դու վերասլանաս
նա վերասլանայ
մեք վերասլանամք
դուք վերասլանայք
նոքա վերասլանան
Imparfait
ես վերասլանայի
դու վերասլանայիր
նա վերասլանայր
մեք վերասլանայաք
դուք վերասլանայիք
նոքա վերասլանային
Aoriste
ես վերասլացայ
դու վերասլացար
նա վերասլացաւ
մեք վերասլացաք
դուք վերասլացայք
նոքա վերասլացան
Subjonctif
Présent
ես վերասլանայցեմ
դու վերասլանայցես
նա վերասլանայցէ
մեք վերասլանայցեմք
դուք վերասլանայցէք
նոքա վերասլանայցեն
Aoriste
ես վերասլացայց
դու վերասլասցիս
նա վերասլասցի
մեք վերասլասցուք
դուք վերասլասջիք
նոքա վերասլասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ վերասլանար
դուք մի՛ վերասլանայք
Impératif
դու վերասլացի՛ր
դուք վերասլացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու վերասլասջի՛ր
դուք վերասլասջի՛ք