va.

to send on high.

ն.

ἁναπέμπω remitto, refero. Ի վեր առաքել. մատուցանել. վերընծայել. եւ Վերածել. ուղղել.

Արժանաւոր գոհութիւնս վերառաքեսցուք ամենեցունց տեառն եւ փրկչին։ Եւ քեզ փառս վերառաքեմք։ Մեծապէս գոհութիւն վերառաքեցի աստուծոյ։ Գովեստ ներբողից բուրմամբ խնկոց վերառաքեմ քեզ ամենախնամ. (Բրս. ղկ.։ Պտրգ. բրս.։ Փոտ. առ զքր. կթ.։ Նար. ՟Ղ՟Բ։)

Առ քահանայապետն վերառաքել զփափագօղս. (Դիոն. եկեղ.։)

Ո՛չ բան ի ձեռն ձայնական գործեաց վերառաքեալ. (Աթ. ՟Թ։)

ՎԵՐԱՌԱՔԵԼ. Առաքել ի վերուստ, եւ ի վերայ. որպէս διαπέμπω, ἑπιπέμπω dimitto.

Վերառաքեա՛ զհոգիդ սուրբ ի ջուրս յայս. (Ճշ.։)