s.

reverence.

s.

Յարդութիւն. մեծարանք. եւ Ակնածութիւն.

Որ վասն երեսաց վերապատուութեան հնազանդի յոչ բարիսն. (Մաշկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վերապատուութիւն վերապատուութիւնք
accusatif վերապատուութիւն վերապատուութիւնս
génitif վերապատուութեան վերապատուութեանց
locatif վերապատուութեան վերապատուութիւնս
datif վերապատուութեան վերապատուութեանց
ablatif վերապատուութենէ վերապատուութեանց
instrumental վերապատուութեամբ վերապատուութեամբք