vn.

to go up wards, to fly on high.

չ.

ՎԵՐԱՉՈՒԵԼ. Ի վեր կոյս չուել. եւ վերափոխիլ.

Ոչ ամպ վերաչուէ առանց հողմոյ։ Յիմանալիսն վերաչուեցեր ի կայանս հանգչել. (Նար. ՟Ծ՟Դ. եւ Նար. կուս.։)