s.

Վերագայիլն. երկաւորութիւն. գալուստ ի վերուստ կամ վերստին ի վերայ մեր.

Այսօր անդամ նորոգեալ լինի. վասն զի վերագայումն եղեւ հոգւոյն սրբոյ ի մեզ. (Ճ. ՟Գ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վերագայումն վերագայմունք
accusatif վերագայումն վերագայմունս
génitif վերագայման վերագայմանց
locatif վերագայման վերագայմունս
datif վերագայման վերագայմանց
ablatif վերագայմանէ վերագայմանց
instrumental վերագայմամբ վերագայմամբք