s.

return, coming back.

s.

Գալն ի վերայ. ի վերայ յարձակումն. եւ Վերստին գալուստ.

Յայտնի քեզ արարաք զաղեքսանդրի վերագալուստն ազինս մերոյ. (Պտմ. աղեքս.։)