vn.

to grow again, to be produced anew.

ձ.

Ի վեր կամ վերստին բուսանիլ. ի վեր բարձրանալ. ի վեր երեւել. ծագել.

(Ցորեան եւ այլն) վերաբուսեալք՝ առին հասակ։ Վերաբուսեալ յարմատոյն յեսսեայ. (Եղիշ. դտ.։ Շար.։)

Աստուստ դարձեալ երկրորդ տարակուսանս վերաբուսանին մեզ. (Անյաղթ պորփ.։)

Վերաբուսան դարձեալ եւ արք հելլենացիք գրօղք պատմութեանց. (Վրք. ոսկ.։)