s.

Ի վեր բղխումն. ցայտումն.

Զախորժելի աղբերացն զննելլով զվերաբղխմունս. (Ճ. ՟Ժ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վերաբղխումն վերաբղխմունք
accusatif վերաբղխումն վերաբղխմունս
génitif վերաբղխման վերաբղխմանց
locatif վերաբղխման վերաբղխմունս
datif վերաբղխման վերաբղխմանց
ablatif վերաբղխմանէ վերաբղխմանց
instrumental վերաբղխմամբ վերաբղխմամբք