cf. ՎԱՃԱՌԱԿԱՆ.

Ասարիոնն՝ վաթսուն դանկ, դահեկան մի արծաթի, որ յայն ժամանակն վարէր վաճառաւորաց. (Մեկն. ղկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վաճառաւոր վաճառաւորք
accusatif վաճառաւոր վաճառաւորս
génitif վաճառաւորի վաճառաւորաց
locatif վաճառաւորի վաճառաւորս
datif վաճառաւորի վաճառաւորաց
ablatif վաճառաւորէ վաճառաւորաց
instrumental վաճառաւորաւ վաճառաւորաւք