adv.

Որպէս վաճառական. ըստ օրինի վաճառականութեան.

Աւա՛ղ, զի եւ ո՛չ վաճառականապէս վասն բարի խոստմանցն հաւանիմք աստուծոյ, այլ բանսարկուին. (Ոսկ. գծ.։)

Իմաստական արիութեան գործովք վաճառականապէս ընդ միոյն զհարիւրապատիկսն փոխանորդէ օգուտս. (Պիտ.։)