Իբր Ստուերագրեալ. գունագեղեալ առ աչօք.

Ի մարդոյ ձեւ կերպարանեալ գեղեցկացուցին, եւ այնու ստուերեալ գեղն՝ մարդս (կամ մարդոյ) արար զնոսին առփելի. (Լմբ. իմ.։ 2)