s.

Նուազութիւն կամ նրբութիւն ձայնի.

Եցոյց զսղաձայնութիւն երիցն. (Մագ. քեր. եւ Երզն. քեր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif սղաձայնութիւն սղաձայնութիւնք
accusatif սղաձայնութիւն սղաձայնութիւնս
génitif սղաձայնութեան սղաձայնութեանց
locatif սղաձայնութեան սղաձայնութիւնս
datif սղաձայնութեան սղաձայնութեանց
ablatif սղաձայնութենէ սղաձայնութեանց
instrumental սղաձայնութեամբ սղաձայնութեամբք