s.

Ստրուկ անարգ՝ բախած կամ բակայ ձայնեալ. եւ թշնամանք ծառայական կարգի, անարգանք եւ գանք. (իբր ռմկ. ղամար օղլանը եւ ... ).

Եւ որք զասորի լեզուն գիտիցեն, փոխանակ ընդ ա՛յ դու ասելոյ ի սանդաստականաց տեղի զռակայն ասեն։ Փոխանակ այնր՝ զի յետ այնորիկ ի սանդաստականաց ի բաց լինելոյ՝ առանձնէիր զապտակն վերջին. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 16։ Սեբեր. ՟Ժ։) (ի յն. լոկ, ῤακά , կամ այլ բառ).

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Սանգաստականք, նաց

Voir tout