vn.

to strut along or about, to look grand.

չ.

ՍԱՄՍԱՐԵԼ. θρύπτομαι deliciis frangor, effeminari. Որպէս ռմկ. կոտրտիլ. Թեքթեքիլ, թեքթեքիլ. ծեքծեքիլ ի գնացս.

Սիդալ եւ սամսարել օդով ոտիցն առնիցէ. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 24։)