s.

ՋԱՂԱՑ ՋԱՂԱՑԱՆԻ, նւոյ. եւ ՋԱՂԱՑՔ. Բառ ռմկ. որպէս Ջրաղացք. Աղօրիք, եւ երկան.

Յալիւրէն՝ զոր բերէր ի ջաղացէն։ Եղեւ գնալ նմա ի ջաղաց՝ տանել ցորեան. (Հ. յնվր. ՟Գ.։)

Գեղօրայս, այգեստանս, կուղպականի, եւ ջաղացանի. (Յիշատ.։)

Գիւրոս, ( γυρός scrobs ) փոշի ջաղացաց. (Գաղիան.։)

Գետոյ միոյ յայնմ կողմանէ էր ջաղացք մի. (Ուռպ.։)

Ջաղացքն եւ նաւքն, որ շարժին ի շարժել մտացս. (Հին քեր.։)

Ճաշակելիքն՝ ըստ նմանութեան ջաղացաց, որ միշտ յեռ գոլովն (կամ հիռ գալովն՝) ծասքէ ատամունք զկերակուրն. (Տօնակ.։)

Թէ զմրջիմն դնես ի վերայ ջաղցացն ի քարին. (Երզն. երկն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ջաղացպան

Ջաղացք, ցաց

Voir tout