adj.

portioned, endowed.

adj.

Դուստր՝ որոյ ընկալեալ իցէ ի ծնողացն զպռոյգս՝ վասն հարսնանալոյ.

Այսպէս եւ քորքն ժառանգեն զիւրեանց հայրն՝ թէ ոչ են պռուգած. (Մխ. դտ.։)