cf. Պրաստ.

ՊՌԱՍՏ կամ ՊՌԱՍՏԻՆ. եւ ՊՌԱՍՏՆՈՑ. cf. պրաստ.

Լինէր ընդ պռաստին եւսեբեայ կնոջ այրւոյ անցանել. (ՃՃ.։)

Առնու պռաստինս հարիւր. որ է գեօղեան. (Վրդն. պտմ.։)

Կրկնակի կործանել կորիցէ դա ի մերոց պռաստնոցէ եւ ի թեմէ. (Մագ. ՟Ա.։)